หนังสือราชการ

  • อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บร ...
    ส่ง 29 พ.ค. 2560 07:09 โดย โรงเรียน สุจริต
  • Best Practice โรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำหรับโรงเรียนสุจริตต ...
    ส่ง 18 พ.ค. 2560 03:34 โดย โรงเรียน สุจริต
  • ประกาศผล การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
    ส่ง 19 เม.ย. 2560 07:19 โดย โรงเรียน สุจริต
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ


www.uprightschool.com
www.uprightschool/ita

https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา

 test