หนังสือราชการ

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันท ...
    ส่ง 6 ก.ค. 2560 00:43 โดย โรงเรียน สุจริต
  • อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บร ...
    ส่ง 29 พ.ค. 2560 07:09 โดย โรงเรียน สุจริต
  • Best Practice โรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำหรับโรงเรียนสุจริตต ...
    ส่ง 18 พ.ค. 2560 03:34 โดย โรงเรียน สุจริต
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ


www.uprightschool.com
www.uprightschool/ita

https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา

 test