หนังสือราชการ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA เรียนผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท.ทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online ขออนุญาตนำส่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินค ...
  ส่ง โดย Upright School
 • ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”     ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ตามที่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ บริษ ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2563 06:17 โดย Upright School
 • ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2563 21:41 โดย Upright School
 • โอนจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นค ...
  ส่ง 15 เม.ย. 2563 04:38 โดย Anont Wongwisitrungsee
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่  7 จำนวน 80 คน ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2563 05:58 โดย Upright School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ


ita2020.pracharath.ac.th
https://drive.google.com/file/d/1Fj-sepKG783Mv6QPvcaR8JW0fiVrZN6Z/previewแนวทาง

https://drive.google.com/file/d/1vH0dpkbDN8r_pZLRCyhXwLhZvYwTyUNs/view

www.uprightschool.com

www.uprightschool/ita


https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา